Blog Mobile Vikings
Chcesz dodatkowe GB? Daj nam słowo, Vikingu!

Regulamin “GB za teksty”

Regulamin akcji promocyjnej “GB ZA TEKSTY” obowiązuje od 31.08.2020 do 31.12.2020

§ 1. OGÓLNE WARUNKI Z AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej „GB za teksty” (zwanej dalej „Akcją Promocyjną”) jest VikingCo Poland sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. T. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000484436, o numerze NIP: 8971793639, REGON 022284492, kapitale zakładowym: 11 244 200 PLN wpłaconym w całości – zwaną dalej „Operatorem” lub „Mobile Vikings”.
 2. Pojęcie „Abonent” i „Internetowe Konto Abonenta” należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. Powyższy regulamin dostępne  i opublikowany jest na Stronie Operatora.

§ 2. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. W Akcji Promocyjnej wziąć udział mogą wszyscy Abonenci.
 2. Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej należy przesłać do Operatora artykuł o dowolnej tematyce, który będzie mógł być umieszczony na blogu Mobile Vikigns pod adresem https://blog.mobilevikings.pl/.
 3. Artykuły należy przesyłać mailowo na adres marketing@mobilevikings.pl lub w wiadomości prywatnej  poprzez profil Operatora na Faceooku (https://www.facebook.com/mobilevikingspl/).
 4. Za każdy przesłany artykuł Abonent otrzyma od 5 do 50 GB na swoje Internetowe Konto Abonenta. Ilość przyznanych GB zależy od objętości i jakości przesłanego tekstu. O ilości przyznanych GB decyduje Operator.
 5. Jeden Abonent może przesłać maksymalnie 5 tekstów.
 6. Przesłanie artykułu do Mobile Vikings  jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikację artykułu na blogu Mobile Vikings. Opublikowane artykuły podpisane będą imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem Abonenta.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do opublikowania wyłącznie wybranych przez siebie artykułów.

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Cennika oraz Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a ww. dokumentami, postanowienia niniejszej Akcji Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu lub jego odwołania w każdym czasie bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, iż zmiana ta lub odwołanie warunków nie wpłynie na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o zmianie lub odwołaniu Regulaminu zostanie opublikowana na Stronie www Operatora www.mobilevikings.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej: „RODO”, informujemy:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest VikingCo Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (ul. Tadeusza Kościuszki 29, 50-011 Wrocław) wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy KRS pod nr 0000484436, posiadająca numer NIP: 8971793-639 i REGON: 022284492.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: daneosobowe@mobilevikings.pl lub pisemnie na adres: VikingCo Poland sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 29, 50-011 Wrocław.

III. Cele przetwarzania

Dane osobowe będziemy przetwarzać do celu realizacji Akcji Promocyjnej, a podstawą ich przetwarzania jest dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dodatkowo dane osobowe będziemy przetwarzać:

w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Odbiorcy danych

Twoje dane możemy – zgodnie z przepisami prawa – przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. firmom kurierskim i pocztowym, agencjom marketingowym, firmom księgowym, rachunkowym, prawniczym, podwykonawcom naszych usług, oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

V. Okres przetwarzania

W zakresie akcji promocyjnej dane osobowe będą przetwarzane do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z organizowanej akcji promocyjnej, a w zakresie przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO – do momentu wniesienia sprzeciwu.

VI. Prawa, które Ci przysługują

Przysługuje Ci prawo:

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

do przenoszenia danych;

do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W zakresie przetwarzania, które oparte jest na wyrażonej zgodzie w dowolnym momencie masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, które wskazujemy w pkt III. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VII. Dodatkowe informacje

Podanie danych osobowych stanowi wymóg umowny i jest konieczne do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej.